Algemene voorwaarden versie 18-04-2019

Dit zijn de algemene voorwaarden van Meer Dance & Events, Minaret 1, 2134 BC Hoofddorp, ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer 50867881.

Inhoud:

1. Algemeen

2. Aanmelding

3. Proefles

4. Lesgeld

5. Betalingswijze

6. Korting op zorgpremie Zorg en Zekerheid

7. Afmelding les

8. Opzegging

9. Wijzigen

10. Recht van Meer Dance & Events

11. Aansprakelijkheid

12. Toestemming foto- en filmopnames

13. Huisregels Meer Dance & Events

1. Algemeen

Er werken gediplomeerde docenten en docenten in opleiding bij Meer Dance & Events. Meer Dance & Events biedt stagiaires de kans doceer ervaring op te doen.

Deelnemer dient de huisregels van Meer Dance & Events in acht te nemen evenals de huisregels van de desbetreffende locatie.

2. Aanmelding

Door een volledig ingevuld en ondertekend inschrijfformulier in te leveren, meld je je aan voor de danceworkouts. Alléén dan kun je aan de lessen deelnemen. Je kunt dit inschrijfformulier bij de balie in het Live Life & Dance center  les krijgen ofdoor het aan te vragen via info@meerdance.nl. Door dit formulier te ondertekenen, verklaar je akkoord te zijn met de algemene voorwaarden. Het inschrijfformulier moet worden ondertekend door de betalingsplichtige; een meerderjarige vanaf 18 jaar. Dit kan zijn de vader en/of moeder, voogd en/of voogdes, één van de verzorgers of wettelijke vertegenwoordigers van een minderjarige. Voor onze jaar- en maandabonnementen geld:Als je later in een betaaltermijn instroomt, wordt de verschuldigde contributie naar rato aangepast: d.w.z. de lessen voorafgaand aan de inschrijving worden in mindering gebracht op het lesgeld van de lopende betaaltermijn. Zonder opzegging wordt het lidmaatschap van de lessen automatisch verlengd. De opzegtermijn is één kalendermaand.

3. Proefles

Het is mogelijk een proefles te volgen. Hierbij dient de deelnemer(ster) daadwerkelijk deel te nemen aan de les. Enkel kijken is niet mogelijk. Ouders/verzorgers van deelnemers t/m 17 jaar, mogen de laatste tien minuten van de proefles komen kijken. Deelname aan een proefles is gratis. Per persoon mag enkel één gratis proefles gevolgd worden per dansstijl. Het aanmelden voor een proefles kan via www.meerdance.nl

4. Lesgeld

Meer Dance & Events biedt strippenkaarten, maandabonnementen en jaarabonnementen. De tarieven zijn te vinden op www.meerdance.nl
Strippenkaarten en abonnementen zijn persoonsgebonden en kunnenniet gebruikt worden door andere familieleden.

5. Betalingswijze

De strippenkaarten dienen contant voorafgaande aan de 1e les voldaan te worden, danwel per bankgiro binnen 5 dagen na inschrijving. Indien de betaling niet tijdig is voldaan, kan de toegang tot de les door de docent geweigerd worden.

De betaling van het lesgeld bij jaarabonnementen dient enkel te geschieden per bankgiro, binnen 5 dagen na inschrijving of wel binnen 5 dagen na start van het nieuwe seizoen.

De betaling van het lesgeld bij maandabonnementen dient te geschieden via een machtiging voor automatische incasso. Het is belangrijk dat er voldoende saldo op uw bankrekening staat en u een rekeningnummer doorgeeft zonder incassoblokkade. Alle door Meer Dance & Events gemaakte onkosten voor inning van achterstallige lesgelden, zijn voor rekening van de leerling/betalingsplichtige. De incassering van het lesgeld start de eerstvolgende les, na een (eventuele) proefles.

6. Korting op zorgpremie Zorg en Zekerheid

Per 1 augustus 2013 is Meer Dance & Events een collectief aangegaan met Zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid. Alle verzekerde(n) die deelnemen aan onze lessen met een jaarabonnement of een 15-rittenkaart ontvangen 5 % korting op de zorgpremie. Meer Dance & Events inventariseert 2 x per jaar de deelnemers/verzekerden en geeft dit door aan Zorg en Zekerheid, waarna die zorg draagt voor een correcte financiële afhandeling.

7. Afmelding les

Iedere deelnemer dient zich af te melden voor een les via Grib. Lukt dit niet mag ook per email (info@meerdance.nl) of telefonisch via 023-2052096 worden afgemeld. Lessen die niet afgemeld zijn worden toch afgevinkt op de strippenkaart en bij abonnementen mogen deze niet worden ingehaald. Inhalen van een les kan in dezelfde week waarin de reguliere les gemist wordt.

8. Opzegging

De opzegtermijn van een maandabonnement is een volledige kalendermaand.
De opzegtermijn van een jaarabonnement is  een volledige kalendermaand en dient voor het einde van het seizoen te geschieden. Een jaarabonnement kan niet tussentijds worden beëindigd.
Opzeggen kan alleen schriftelijk via info@meerdance.nl. Deelnemer/ouder(s)/verzorger(s) gaat ermee akkoord dat zonder opzegging Meer Dance & Events een zelfde strippenkaart of wel een zelfde abonnement in rekening brengt en zal zorg dragen voor betaling daarvan binnen 5 dagen. Restitutie van het lesgeld is niet mogelijk, tenzij een medische verklaring van de (huis)arts overhandigd kan worden.

9. Wijzigen

Het is in het belang van de leerling van Meer Dance & Events dat wijzigingen in de persoonsgegevens (zoals adres, telefoonnummer, naam van de leerling, betalingsplichtige etc.) zo spoedig mogelijk schriftelijk via info@meerdance.nl worden doorgegeven. De door de leerling verstrekte persoonsgegevens worden opgenomen in de geautomatiseerde leerlingenadministratie. Dit is noodzakelijk voor een verantwoorde uitvoering van de administratie van Meer Dance & Events. Deze gegevens blijven te allen tijde in het bezit van Meer Dance & Events en zullen in geen geval aan derden worden verstrekt.

10. Recht van Meer Dance & Events

De directie van Meer Dance & Events kan besluiten een leerling de toegang tot de lessen te ontzeggen, bijvoorbeeld bij ernstige betalingsachterstand of vanwege wangedrag. De verplichting tot betaling van het lesgeld blijft dan bestaan. Onvoorziene omstandigheden kunnen leiden tot wijzigingen in het lesrooster. Meer Dance & Events behoudt zich het recht voor om af te wijken van de verstrekte informatie, zoals namen van docenten, tijden en prijzen. In de gevallen waarin deze algemene voorwaarden niet voorzien, beslist Meer Dance & Events.

11. Aansprakelijkheid

Meer Dance & Events kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enig lichamelijk letsel, schade of vermissing van eigendommen ondervonden tijdens de lessen en/of demoteamtrainingen. Dit geldt eveneens voor de heen -en terugweg van lessen, workshops, optredens en wedstrijden.

12. Toestemming foto- en filmopnames

Tijdens de lessen en optredens kunnen er foto en filmopnames gemaakt worden welke wij eventueel voor promotionele doeleinde kunnen gaan gebruiken. Indien u hierop tegen bent, vernemen wij dat graag schriftelijk van u.

13. Huisregels Meer Dance & Events

  • Geen kauwgom tijdens de lessen
  • Kom op tijd! Wees dus op tijd omgekleed
  • Geen schoenen met zwarte zolen die afgeven
  • Geen “buiten”schoeisel in de zaal
  • Bij voorkeur haren vast
  • Geen eten in de zaal
  • Neem water mee in de les, s.v.p. geen limonade of sap
  • Mobiele telefoons uitschakelen
  • Betaal op tijd! (voorafgaand van het termijn)